Phát âm chuẩn cùng VOA – Anh ngữ đặc biệt: Bladeless Wind-Powered Generator (VOA)Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không …

source